Clubreglement

AFSPRAKEN VOOR EEN EFFICIENTE SAMENWERKING IN DE CLUB

INLEIDING

Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op het werk, dus ook in de sportclub. Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos. Door deze afspraken weet iedereen waar zich aan te houden, wat wel en niet kan. Bovendien kan men elkaar op deze afspraken wijzen waardoor er toch een bepaalde vorm van sociale controle is.
Beschouw deze gedragscode dan ook als een overeenkomst bindend voor ieder lid van de club.
Volleybal is een ploegsport. Individueel klassement is belangrijk, maar ondergeschikt aan de onderlinge samenwerking van de spe(e)l(st)ers op het veld en met trainers, begeleiders, scheidsrechters, supporters,… Dit vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel op als naast het veld. Het doel van Volley Bredene is volleybal aan te bieden aan zijn leden en dit zoveel mogelijk op ieders niveau. Het naleven van volgende punten zal zeker een positieve samenwerking bevorderen.
Aansluiten bij Volley Bredene betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt, want goede afspraken maken goede vrienden.


UITGANGSPUNTEN

 • Lid zijn is meer dan alleen volleyballen. Ieder lid levert binnen zijn mogelijkheden een extra bijdrage in welke vorm dan ook. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan clubactiviteiten, scheidsrechters functie bij jeugdwedstrijden, enz…
 • Leden en supporters tonen respect voor medespe(e)l(st)ers, vrijwilligers, begeleiders, trainers, tegenstanders, scheidsrechters, supporters,.. ongeacht hun herkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienstige overtuiging, etc.
 • Het respecteren van beslissingen van trainers en/of scheidsrechters is in de evolutie van jeugd en jongvolwassenen een onmisbaar begrip. Het accepteren van beslissingen, waarmee men het niet altijd eens zal zijn, wordt van ieder lid verwacht. Ernstige inbreuken zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. Eventuele sancties zijn niet uit te sluiten. Leden die de gedragscode met de voeten treden of die een ernstige inbreuk tegen deze regels plegen, worden hier op aangesproken. Na bespreking met de betrokkene(n) wordt in het bestuur beslist welke maatregelen/sancties worden genomen.
 • De seniorleden, trainers en ouders vervullen een voorbeeldfunctie voor de jongeren.
 • Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden niet getolereerd.
 • Materiaal, veld, personen,…. worden respectvol behandeld. Het moedwillig beschadigen van materialen dient vergoed te worden. Indien de vergoeding uit blijft, zullen passende maatregelen genomen worden.

AANSLUITING

 • Iedereen kan aansluiten. Men kan 3 keer gratis deelnemen aan de training, dit om te bepalen of de sportje wel ligt. Nadien ontvang je een uitnodiging tot betalen van het lidgeld.
 • In samenspraak met de trainer(s) wordt adhv de leeftijd en de mogelijkheden bepaald in welke groep je kunt trainen/spelen.

AFSPRAKEN

 • Lidgeld
 1. Jaarlijks wordt het lidgeld ter betaling aangeboden. Een eerste (voorschot) schijf dient betaald te worden tegen 10 mei, de tweede en laatste afrekening tegen 15 augustus van het kalenderjaar. De uitnodiging tot betaling wordt bezorgd via email. Wijziging in persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e- mailadres) dienen ondermeer om deze redenen steeds doorgegeven te worden aan het secretariaat. Voor de goede werking van de club is het belangrijk dat de vooropgestelde betaaltermijnen worden gerespecteerd. Eventuele kosten die voortvloeien uit een laattijdige betaling, vallen ten laste van het lid.
 2. Zolang de lidgelden niet betaald zijn, is het niet mogelijk deel te nemen aan trainingen of wedstrijden. Onbetaalde lidgelden kan betekenen dat de speler/speelster niet verzekerd is tegen eventuele ongevallen. Ter bescherming van de speler/speelster wordt deze maatregel genomen.
 3. Het lidgeld wordt onder geen beding terugbetaald! Noch bij blessures, noch bij verhuis, noch bij zwangerschap,… .
 • Kledij
 1. Ieder spelend lid krijgt bij het begin van het seizoen een spelersuitrusting. Deze dient ‘als een goede huisvader’ verzorgd te worden.  Deze uitrusting blijft echter eigendom van de club en moet op het eind van het seizoen terugbezorgd worden. 
 2. Verlies of beschadiging wordt onmiddellijk gemeld aan de trainer/begeleider. Bij verlies of beschadiging door onverantwoord gedrag kan het bestuur een vergoeding gelijk aan de actuele kostprijs van de uitrusting + bedrukkingskosten aanrekenen. 
 3. De spelersuitrusting wordt enkel gedragen tijdens wedstrijden in clubverband; niet op training.
 • Scheidsrechtersfunctie voor spe(e)l(st)ers vanaf U17 en hoger
 1. Iedereen heeft ergens wel iemand waar hij of zij naar opkijkt. Dat kan een sportfiguur, een zanger of wat dan ook zijn. Voor de kleinsten onder onze spe(e)l(st)ers zijn dat vaak ook ‘de grootsten’ van onze club.
  Daarom is de impact van deze ‘oudere’ leden niet te onderschatten. Het geeft aan dat zij tijd maken voor de kleinsten. Ook is het voor hen leuk dat misschien hun voorbeeld op de scheidsrechterstoel komt te staan. En dat speciaal voor hen!
 2. Elk seizoen worden de wedstrijden opgelijst. Er wordt verwacht van bovenstaande spe(e)l(st)ers dat zij zichzelf voor minstens één wedstrijd per seizoen engageren. Eens het engagement voor het fluiten door de speler is bevestigd is dat definitief. Bij ziekte of ongeval dient de speler (voor zover het mogelijk is) zo snel mogelijk de club op de hoogte te stellen, zodat een vervanging kan worden geregeld. In geval de opdracht na de bevestiging niet kan worden uitgevoerd wegens andere bezigheden, verbindt de speler zich ertoe een vervanger te zoeken. De club verbindt zich ertoe om ten laatste een dag voor de wedstrijd de betrokkene aan zijn afspraak te herinneren.
 3. Via ‘Sociale Media’ wordt nog een herinnering gepost in de betrokken groep.
 4. In het geval er desondanks niet wordt opgedaagd, wordt de speler uitgesloten voor de eerstvolgende
  wedstrijd.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

 • Algemeen
 1. Oorbellen, ringen, uurwerken, armbanden, piercings,…worden niet gedragen op trainingen en wedstrijden.
 2. De kleedkamers en sportzalen worden steeds netjes gehouden. Lege flesjes, drankblikjes,… worden in de vuilbak gedeponeerd.
 3. Verzamelen van ballen en controle van het aantal na iedere training/wedstrijd gebeurt gezamenlijk door alle spe(e)l(st)ers.
 4. Volley Bredene hecht groot belang aan persoonlijke hygiëne. Het sportcentrum beschikt over sanitair die het mogelijk maakt om te douchen na iedere training/wedstrijd.
 5. Een trainings – en wedstrijdkalender wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen bezorgd. Trainingen en wedstrijden buiten deze kalender worden als niet officieel beschouwd en kunnen geen aanleiding geven tot betalingen van om het even welke aard.
 • Aanwezigheid
 1. Iedereen is stipt aanwezig op het afgesproken uur!
 2. Training : aanwezig in sportuitrusting op het veld op beginuur.
 3. Bij thuiswedstrijden  : 45 min. voor aanvang wedstrijd.  Opwarming begint half uur voor de wedstrijd.
 4. Bij verplaatsing : volgens afspraak trainer – overzicht wedstrijden.
 5. Bij afwezigheid, belet, te laat,… altijd tijdig de trainer verwittigen.
 6. Verplaatsing gebeurt gezamenlijk ‘als ploeg’ en in onderling overleg met trainer/begeleider.
 7. Jeugdige spe(e)l(st)ers worden door de ouders begeleid tot in de sportzaal en worden door hen ook terug opgehaald in de sportzaal.  Onder geen beding mogen de kinderen op de parking wachten.
 • Meespelen met een hoger ploeg bij fanions (hoger dan U17)
  Bij een tekort aan spe(e)l(st)ers bij een hogere ploeg kan beroep gedaan worden op spe(e)l(st)ers van een onderliggend team. Belangrijk hierin te weten is dat er in zo’n gevallen gezocht wordt naar een geschikte spe(e)l(st)er voor de in te vullen positie . Het kan dus bestlijken alsof steeds dezelfde perso(o)n(en) worden gevraagd. Dit heeft een puur organisatorische reden en heeft niets te maken dat de gevraagde persoon bvb. ‘beter speelt’ dan zijn teamgenoten. Je kan dus worden gevraagd als je competenties overeenstemmen met de in te vullen positie.

SOCIALE MEDIA

Dat sociale media een krachtig middel is geworden, staat buiten kijf. Als club en clublid is het van belang dat we hiermee bewust omspringen. Wat vandaag een ‘leuke’ reactie is op iets of iemand, kan morgen plots vervelend worden als diezelfde reactie aan uw adres wordt gericht…

Posts, op om het even welk sociaal mediakanaal, kunnen bijgevolg enkel als deze boodschap positief is. Negatieve uitlatingen en/of reacties worden niet getollereerd en zullen op gelijke voet worden behandeld. Dit kan gaan van uitsluiting uit een bepaalde sociale media groep, tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de club.

Als lid van Volley Bredene worden geplaatste boodschappen in eigen naam beschouwd als boodschappen in naam van Volley Bredene. Let hiermee dus op!


CLUBACTIVITEITEN

Er worden door de volleyclub meerdere activiteiten georganiseerd en deelgenomen aan extrasportieve activiteiten die voor de noodzakelijke inkomsten moeten zorgen; en  het lidgeld zo laag mogelijk te kunnen houden.  Het bestuur laat aan elke ploeg/speler tijdig vooraf weten wanneer welke hulp wordt verwacht.  Het bestuur nodigt iedere speler en ook de familie en vrienden uit op deze activiteiten. Het bestuur verwacht van elke speler de aanwezigheid en hulp aan enkele activiteiten. 


ILLEGALE MIDDELEN, DRUGS

 • Volley Bredene heeft een nultolerantie aangaande het gebruik van illegale middelen en drugs.
 • Indien U als lid, familielid, sympathisant weet krijgt van druggebruik binnen de club, menen wij dat ieder van ons de plicht heeft dit te melden aan de ploegverantwoordelijke of bestuurslid.  Enkel zo kunnen wij onze club zuiver houden.
 • Wij wijzen er op dat wij streng zullen optreden tegen het vals verspreiden van geruchten om iemand in diskrediet te brengen. 
 • In geval van (vermoeden van) druggebruik, drugbezit van een lid en/of het betrekken van andere leden bij druggebruik of andere leden aanzetten tot druggebruik, zal het bestuur de betrokkene(n) hierover aanspreken.
 • In geval van minderjarigheid moeten de ouders, voorafgaand aan dit gesprek, op de hoogte gebracht worden. Het wordt aanbevolen dat de ouders aanwezig zijn bij dit gesprek.
 • De ploegverantwoordelijke zal, samen met een bestuurslid, deze taak waarnemen.
 • In geval van bevestiging van het vermoeden, vaststelling van gebruik of vaststelling van verspreiden van illegale middelen of drugs (o.a. doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) moet het lid onmiddellijk de club verlaten.  Hij/zij kan niet verder deelnemen aan trainingen, wedstrijden. Zijn/haar lidmaatschap van de club wordt onmiddellijk geschrapt.  Betaalde lidgelden kunnen door het lid niet teruggevorderd worden.
 • Verhandelen en gebruik  van drugs leidt tot het onmiddellijk inschakelen van de politiediensten.

COMMUNICATIE – BRIEFWISSELING – MAILVERKEER

 • Het bestuur probeert zoveel mogelijk informatie en mededelingen door te geven via email. Het is daarom belangrijk je e-mailadres te bezorgen aan het secretariaat. Vergeet niet om bij wijzigingen deze door te geven via info@volleybredene.be.
 • GDPR: Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Volley Bredene, Sportstraat 81, info@volleybredene.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@volleybredene.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op http://www.volleybredene.be/Info/GDPR.

Het bestuur kan ten allen tijde dit document aanpassen of wijzigen.  Bij wijziging wordt een nota verspreid met vermelding van de aangepaste rubrieken.

De laatste versie is steeds beschikbaar op de website.

Schuiven naar boven